Music Player: Off
31°C

Novosti

Javni poziv za prijavu projekta u 2021. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju različitih turističkih inicijativa – projekata, proizvoda ili događanja

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

JAVNI POZIV 

za prijavu projekata za financijsku potporu u 2021.g. 

PREDMET JAVNOG POZIVA   

Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju različitih turističkih inicijativa – projekata, proizvoda ili događanja, koji doprinose slijedećim ciljevima:

- razvoj turizma na područjima Općine Sv. Filip i Jakov koja nisu turistički razvijena,

- obogaćenje turističke ponude destinacije,

- smanjenje sezonalnosti,

- stvaranja prepoznatljivog image-a destinacije 

i to kroz slijedeće aktivnosti:

I   Organizacija manifestacija (kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih);

II  Potpora turističkoj industriji za programe u turističkoj aktivnosti kroz slijedeće aktivnosti:

- Očuvanje i turistička valorizacija kulturne baštine;

- Razvoj ponude aktivnog odmora;

- Projekti iz područja zaštite okoliša.

II

KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA 

1.      Jasno definiran sadržaj i aktivnosti

2.      Originalnost aktivnosti u smislu obogaćenja turističke ponude destinacije

3.      Sadržaj koji doprinosi produženju turističke sezone

4.      Doprinos promociji i prepoznatljivosti destinacije

5.      Učešće podnositelja zahtjeva u sufinanciranju aktivnosti projekta iz vlastitih izvora

6.      Učešće drugih subjekata u sufinanciranju aktivnosti projekta

7.      Realizacija projekta u tekućoj godini

TZO Sv. Filip i Jakov  zadržava pravo pozvati podnositelja zahtjeva na usmenu prezentaciju kandidiranog projekta.

III

NAMJENA SREDSTAVA POTPORE

Odobrena sredstva potpore mogu se koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena i to za sufinanciranje radova te troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju projekta:

 Bespovratna sredstva potpore ne mogu se koristiti za:

- kupnju nekretnina i prijevoznih sredstava,

- troškove redovnog poslovanja(plaće i ostala primanja zaposlenih, režijski, poštanske i telekomunikacijske troškove, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),

- izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,

- sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog projekta 

IV

KORISNICI SREDSTAVA 

 Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe, udruge, zadruge, ustanove i ostali čiji je projekt u skladu s kriterijima Javnog poziva.

 Podnositelj kandidature obavezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju u tiskanom obliku:

- popunjeni obrazac za prijavu koji je sastavni dio Poziva,

- Izjavu o podmirenim dugovanjima koja je sastavni dio ovog Poziva 

Rok za podnošenje zahtjeva je 18.06.2021.g. odnosno do isteka raspoloživih sredstava.

Zahtjevi podnositelja koji imaju nepodmirenih obveza prema TZO Sv. Filip i Jakov neće se razmatrati.

Zahtjevi se predaju na obrascu koji se može preuzeti u Turističkom uredu Sv. Filip i Jakov  radnim danom od 08.00 - 14.00h ili preuzeti sa internet stranice www.sv-filipjakov.hr  

Zahtjevi se dostavljaju osobno ili na adresu: 

Turistička zajednica općine Sveti Filip i Jakov

Obala kralja Tomislava 16

23207 Sv. Filip i Jakov   uz naznaku „Za Javni poziv“


V

ODOBRAVANJE POTPORE

Odluku o izboru projekata i visini potpore donosi Turističko vijeće TZO Sv. Filip i Jakov.

Popis odabranih projekata bit će objavljen na službenim internetskim stranicama TZO Sv. Filip i Jakov: www.sv-filipjakov.hr

 TZO Sv. Filip i Jakov će sa nositeljem projekta kojemu Turističko vijeće odobri potporu sklopiti ugovor kojim će se urediti: način korištenja potpore, način praćenja realizacije projekta, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja sredstava potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju događanja i dodjelu potpore.

Isplata odobrenih sredstava vrši se nakon realizacije projekta i podnošenja izvješća Turističkoj zajednici s priloženim dokaznicama (računi, otpremnice, ugovori, fotografije i sl.) o realiziranom projektu.

TZO Sv. Filip i Jakov ima pravo praćenja provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije i zadržava pravo nadzora realizacije projekta te pravo traženja dopune dokazne dokumentacije o realizaciji projekta i izvršenim plaćanjima.

Sv. Filip i Jakov, svibanj, 2021. godine

Javni poziv 2021.

Obrazac prijave projekta za sufinanciranje u 2021 godini

Prilog-2-Izjava-o-podmirenim-dugovanjima-2021

Arhiva

Say yes