Music Player: Off
32°C

Novosti

05. ožujak

Javni poziv za prijavu projekta u 2022. godini

Dodjela financijskih potpora za realizaciju različitih turističkih inicijativa – projekata, proizvoda ili događanja
TURISTIČKA ZAJEDNICA 
OPĆINE SV. FILIP I JAKOV 

JAVNI POZIV 
za prijavu projekata za financijsku potporu u 2022.g. 

I
PREDMET JAVNOG POZIVA 
Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju različitih turističkih inicijativa – projekata, proizvoda ili događanja, koji doprinose slijedećim ciljevima: 
- razvoj turizma na područjima Općine Sv. Filip i Jakov koja nisu turistički razvijena, 
- obogaćenje turističke ponude destinacije, - smanjenje sezonalnosti, 
- stvaranja prepoznatljivog image-a destinacije 
i to kroz slijedeće aktivnosti: 

I Organizacija manifestacija (kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih); 
II Potpora turističkoj industriji za programe u turističkoj aktivnosti kroz slijedeće aktivnosti: 
- Očuvanje i turistička valorizacija kulturne baštine;
- Razvoj ponude aktivnog odmora; 
- Projekti iz područja zaštite okoliša. 

II 
KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA 
1. Jasno definiran sadržaj i aktivnosti 
2. Originalnost aktivnosti u smislu obogaćenja turističke ponude destinacije 
3. Sadržaj koji doprinosi produženju turističke sezone 
4. Doprinos promociji i prepoznatljivosti destinacije 
5. Učešće podnositelja zahtjeva u sufinanciranju aktivnosti projekta iz vlastitih izvora 
6. Učešće drugih subjekata u sufinanciranju aktivnosti projekta 
7. Realizacija projekta u tekućoj godini 

TZO Sv. Filip i Jakov zadržava pravo pozvati podnositelja zahtjeva na usmenu prezentaciju kandidiranog projekta.

III 
NAMJENA SREDSTAVA POTPORE
Odobrena sredstva potpore mogu se koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena i to za sufinanciranje radova te troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju projekta: 
Bespovratna sredstva potpore ne mogu se koristiti za: 
- kupnju nekretnina i prijevoznih sredstava,
- troškove redovnog poslovanja(plaće i ostala primanja zaposlenih, režijski, poštanske i telekomunikacijske troškove, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade), 
- izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije, 
- sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog projekta 

IV 
KORISNICI SREDSTAVA 
Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe, udruge, zadruge, ustanove i ostali čiji je projekt u skladu s kriterijima Javnog poziva. Podnositelj kandidature obavezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju u tiskanom obliku: 
- popunjeni obrazac za prijavu koji je sastavni dio Poziva,
 - Izjavu o podmirenim dugovanjima koja je sastavni dio ovog Poziva 

Rok za podnošenje zahtjeva je 15.05.2022.g. odnosno do isteka raspoloživih sredstava. 
Zahtjevi podnositelja koji imaju nepodmirenih obveza prema TZO Sv. Filip i Jakov neće se razmatrati. 
Zahtjevi se predaju na obrascu koji se može preuzeti u Turističkom uredu Sv. Filip i Jakov radnim danom od 08.00 - 14.00h ili preuzeti sa internet stranice www.sv-filipjakov.hr 
Zahtjevi se dostavljaju osobno ili na adresu: 
Turistička zajednica općine Sveti Filip i Jakov 
Obala kralja Tomislava 16 
23207 Sv. Filip i Jakov uz naznaku „Za Javni poziv“

ODOBRAVANJE POTPORE 
Odluku o izboru projekata i visini potpore donosi Turističko vijeće TZO Sv. Filip i Jakov. 
Popis odabranih projekata bit će objavljen na službenim internetskim stranicama TZO Sv. Filip i Jakov: www.sv-filipjakov.hr 
TZO Sv. Filip i Jakov će sa nositeljem projekta kojemu Turističko vijeće odobri potporu sklopiti ugovor kojim će se urediti: način korištenja potpore, način praćenja realizacije projekta, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja sredstava potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju događanja i dodjelu potpore. 
Isplata odobrenih sredstava vrši se nakon realizacije projekta i podnošenja izvješća Turističkoj zajednici s priloženim dokaznicama (računi, otpremnice, ugovori, fotografije i sl.) o realiziranom projektu. 
TZO Sv. Filip i Jakov ima pravo praćenja provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije i zadržava pravo nadzora realizacije projekta te pravo traženja dopune dokazne dokumentacije o realizaciji projekta i izvršenim plaćanjima. 

Sv. Filip i Jakov, ožujak 2022. godine

Javni poziv za 2022. godinu

Obrazac prijave projekta za sufinanciranje

Prilog 2_Izjava o podmirenim dugovanjima

Arhiva

Say yes